คลินิคประเมิน และเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด(PAC)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Service

การบริการ Clinic PAC
1.การให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ
2.การให้คำแนะนำการระงับความรูสึกสำหรับการผ่าตัด
www.000webhost.com